Započeto

Usklađenost obrazovanja sa potrebama tržišta rada

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

DNS će insistirati na većoj usklađenosti srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sa potrebama tržišta rada strožijim uslovima za osnivanje i dobijanje dozvola za rad novih visokoškolskih ustanova ili studijskih programa, te za smanjenja hiperprodukcije nekvalitetnih kadrova.

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Vlada RS je radila na provođenju aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Program DNS

Govoreći o planovima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (RS) za predstojeću školsku 2019/2020. godinu, ministrica Natalija Trivić je izjavila da će “u septembru početi reforma obrazovanja” te da će se u okviru tog procesa “raditi i na izradi nove strategije obrazovanja u RS i donošenju novih akata”.

Trivić je, između ostalog, naglasila i da upisna politika obrazovnih ustanova “treba biti usmjerena ka potrebama tržišta rada i praćenju novih tehnologija” te pojasnila koji će koraci biti poduzeti u narednom periodu.

Očekujemo da u školskoj 2020/2021. godini imamo pilot programe koji će biti sprovođeni u školama. Cilj je da poboljšamo dignitet obrazovnih ustanova, da učenici koji završavaju osnovnu i srednju školu imaju željeni nivo znanja i da uvedemo nove metode u izvođenju nastave. Radićemo i na reviziji postojećih i novim nastavnim planovima i programima, a nastavni kadar i stručne saradnike edukovaćemo u kontinuitetu. Suština kompletnog ovog procesa je da imamo djecu koja će stečena znanja moći primijeniti u praksi i koja će biti prilagođena potrebama tržišta rada.

Natalija Trivić, 10.07.2019.

Vlada Republike Srpske usvojila je u maju 2020. godine, po hitnom postupku prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju.

Izmjenama je predviđeno da se praktična nastava realizuje kod poslodavca najviše u  obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, kao i da se za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje  prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave.

Ministarka Natalija Trivić navela je da je uveden i termin projektna nastava koja se razlikuje od praktične nastave.

S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada propisano je uspostavljanje institucionalne saradnje Ministarstva, Republičkog pedagoškog zavoda i Privredne komore radi provođenja dualnog obrazovanja, kao i ovlaštenje Privrednoj komori za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje praktične nastave kod poslodavca, te uvođenje mentora kao lica kojeg određuje poslodavac koji realizuje praktičnu nastavu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!