Projekti u infrastrukturi

| Partija: | Oblast:

HDZ BiH i njegovi kandidati koji budu izabrani da sudjeluju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim razinama, zalagati će se za izradu konkretnih projekata koji mogu biti zanimljivi stranim ali i domaćim investitorima, nuditi te projekte i lobirati za njih. Smatramo kako su posebno značajni: (…) izgradnja infrastrukture (…).

Obrazloženje

U prve dvije godine rada, aktivnosti Vlade FBiH na ispunjavanju ovog obećanja su započete, ali nisu nastavljene.

Izgradanja Koridora Vc je u toku.
Na 21. sjednici Vlade FBiH, 10.09.2015, prihvaćeno je zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju dionice Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići (11,2 km), u okviru Projekta Koridor Vc, u iznosu od 100.000.000 eura .za JP Autoceste Federacije BiH d.d. Mostar. Na 23. sjednici Vlade FBiH, 23.09.2015, donijeta je Odluka o izuzimanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta i mijenjanju njegove namjene u građevinsko za potrebu građenja ove dionice. Odluka se odnosi na 583.943 m2 poljoprivrednog i 332.212 m2 šumskog zemljišta.

Na 24. sjednici Vlade FBiH, 01.10.2015, podržana je inicijativa JP Autoceste Federacije BiH da Autoceste FBiH neposredno plaćaju potraživanja domaćih kompanija angažovanih na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, s ciljem zaštite domaćih kompanija koje su bile angažirane kao podizvođači, podugovorači i dobavljači na izgradnji Koridora Vc.

Vlada FBiH je na 31. sjednici, 26.11.2015, podržala inicijativu da za poddionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – Tunel Pečuj (Zenica sjever) i Tunel Pečuj – Klopče, u okviru autoceste na Koridoru Vc, budu osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 80 miliona eura. Uslov je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 konvertibilnih maraka po litri kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i ublaženi rizici po Budžet Federacije BiH. Najavljeno je da će konačna odluka o zaduženju biti donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će Autoceste FBiH.

Na 40. sjednici Vlade FBiH, 12.02.2016, donijeta je Odluka o modelu realizacije projekta izgradnje donice autoceste Konjic – Mostar Sjever na Koridoru Vc kojim je utvrđena trasa prema idejnom rješenju koje prolazi dolinom Bijela i kroz planinu Prenj u dužini od 35,16 kilometara između Konjica (petlja Ovčari) i Mostara Sjever (petlja Vrapčići). Saopšteno je da će radovi biti ugovoreni prema FIDIC uvjetima ugovora o postrojenjima, projektovanju i građenju za električna i mehanička postrojenja, građevinske i inžinjerske radove prema projektima izvođača. JP Autoceste Federacije BiH zaduženo je da pripremi tendersku dokumentaciju za primjenu novog modela finansiranja. U saopštenju se dalje navodi: „U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke Vlada Federacije BiH će Parlamentu Federacije BiH uputiti amandman na Prijedlog prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ u skladu sa ovom trasom. Za pripremu amandmana je zaduženo Federalno ministarstvo prostornog uređenja. U inicijativi Autocesta FBiH za donošenje ove odluke navedeno je da je ova dionica u postojećim prostorno-planskim dokumentima položena tako da većim dijelom zaobilazi planinu Prenj i prati postojeću magistralnu cestu. Ukupna dužina trase je 53,2 kilometra, od čega su šest kilometara mostovi i vijadukti, a gotovo 21 kilometar tuneli, te predstavlja najskuplju dionicu na cijelom Koridoru, što u znatnoj mjeri umanjuje njegovu izvodljivost u cjelini. U pregovorima s međunarodnim finansijskim institucijama u vezi sa izgradnjom ove dionice, ukazano je da ne postoje ni minimalni elementi fizibilnosti, te zbog toga ni njihova spremnost za kreditiranje izgradnje. Zbog toga su Autoceste FBiH pristupile optimizaciji trase, a na osnovu zaključka Vlade FBiH kojim je usvojeno idejno rješenje trase autoceste koja prolazi dolinom Bijela i dalje kroz planinu Prenj. Prema tom rješenju trasa autoceste koristi prirodne pogodnosti terena, prolazi kroz dolinu Bijela i kroz planinu Prenj, čime se skraćuje za 18 kilometara. Po novoj varijanti trasa između Konjica i Mostara Sjever bi bila duga 35,16 kilometara sa 1,4 kilometra mostova i vijadukata i 16 kilometara tunela. sporedbom ukupnih troškova za građenje ovih dionica vidljivo je da bi optimizacijom trase bile ostvarene uštede od 309.000.000 eura.“

Na 45. sjednici Vlade FBiH, 18.03.2016, Vlada Federacije FBiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta Koridor Vc na poddionici Klopče – Donja Gračanica, u iznosu do 36 miliona eura. Uvjet je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM po litri, kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga Autocesta FBiH i ublaženi rizici po Proračun Federacije BiH. Vlada je prihvatila i informaciju o kreditu EBRD-a za ovaj projekt, te zadužila Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Autoceste FBiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike. Najavljeno je da će konačna Odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom kreditu bit će Autoceste FBiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi