SDP: Institucionalno riješena i formalnopravno utemeljena reforma Ustava BiH

SDP BiH će insistirati na institucionalnom rješenju reforme Ustava BiH i njegovoj formalnopravnoj utemeljenosti. (Ustav BiH predstavlja jedinstven slučaj Ustava koji nikada nije službeno objavljen na službenim jezicima u zemlji na koju se odnosi, već je usvojen i objavljen na stranom jeziku – engleskom. Zbog toga se konstantno poteže pitanje njegova tumačenja, kako teksta tako … Više »


SDP: Smanjiti administraciju u fondu PIO/MIO

SDP BiH će (…) smanjiti administraciju u fondu PIO/MIO i učiniti ju efikasnijom, sve sa ciljem da se život penzionera i starijih osoba učini kvalitetnijim.


SDP: Domovi za stara i iznemogla lica

Pristupiti izgradnji Domova za stara i iznemogla lica / Kroz razne pogodnosti stimulisati izgradnju domova za zbrinjavanje starih, bolesnih i iznemoglih lica, uz mogućnost stimulisanja njihovog rada.


SDP: Vratiti sve predratne domove penzionera u posjed Fonda PIO/MIO

Vratiti u posjed Fondu PIO / MIO sve predratne domove penzionera / SDP BiH ne želi zaboraviti i partijskim tajkunima prepustiti značajnu imovinu fonda MIO/PIO (penzionerski domovi, hotel u Neumu i sl.). Ovu imovinu treba oduzeti od onih koji su je prisvojili ili je bespravno koriste i vratiti je u posjed PIO/MIO.


SDP: Izmjene u načinu izbora direktora i upravnog odbora Fonda PIO / MIO

Izvršiti izmjene u načinu izbora direktora i upravnog odbora Fonda PIO / MIO sa ciljem smanjenja uticaja Vlade na njihov rad / SDP BiH smatra neprikladnim sadašnji način izbora rukovodstva i uprave PIO/MIO, pri čemu je prisutan veliki uticaj vlade F BiH i vlada kantona. Ovo treba riješiti kroz novi zakon PIO/MIO.


SDP: Obeštećenje za 256 633 penzionera

Iznaći način obeštećenja za 256 633 penzionera koji su u periodu od 01.08.1998. do 31.12.2000. godine, oštećeni za isplatu dijela penzija pogrešnom primjenom zakona o PIO /MIO / (oko 650 miliona KM). / Ovaj dug se može rješavati kroz rješavanje unutarnjeg duga u F BiH.


SDP: Uvesti neka od ranije postojećih prava za penzionere

Uvesti neka od ranije postojećih prava za penzionere / Donošenjem sada važećeg zakona o PIO/MIO, ukinuta su neka ranija prava koja su imali penzioneri, a nisu obezbjeđena kroz druge propise (pomoć porodici umrlog penzionera, godišnji regres isl). SDP BiH će kroz reformu penzionog sistema i donošenjem novog zakona o PIO/MIO sagledati mogućnost vraćanja ovih prava … Više »