Azra Hadžiahmetović

Azra (Nusret) Hadžiahmetović je rođena 20. januara 1956. godine u Foči gdje je završila osnovnu školu. Od 1970. godine živi u Sarajevu. Tu je 1974. godine završila Treću gimnaziju. Diplomirala je 1978. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Deset godina kasnije stekla je zvanje magistra na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, iz oblasti međunarodne ekonomije.

Godine 1989. bila je angažovana kao asistent i viši asistent na većem broju predmeta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Doktorsku disertaciju je radila u Ženevi, a odbranila ju je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1995. godine, kada je stekla i zvanje doktora ekonomskih nauka. Aktivno govori engleski i francuski jezik.

Jedan je od osnivača Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) 1996. godine i član je predsjedništva ove stranke.

Tokom 1996. i 1997. godine obavljala je dužnost prodekana za nastavu na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i bila je član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu. Od 2007. godine je predavač na postdiplomskom studiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

U periodu od 1996. do 2000. godine bila je koordinator PHARE-ACE programa za Bosnu i Hercegovinu (BiH) koji finansira Evropska unija (EU), kao pomoć zemljama centralne i istočne Evrope u procesu pridruživanja EU.

Kao kandidat na listi SBiH, na izborima 1998. i 2000. godine je izabrana za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije (FBiH).

U 2000. godini je osvojila 3.567 glasova, ali se već naredne godine odrekla mandata poslanika, jer je izabrana za ministricu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. U istom periodu je obavljala i funkciju guvernera BiH u Svjetskoj banci u Washingtonu.

U 2003. godini je postala redovni izvjestilac za ekonomska pitanja u Parlamentarnoj skupštini (PS) Vijeća Evrope i tu funkciju obavlja i danas. Bila je član Komiteta za obrazovanje, nauku, kulturu i medije, član Ekonomskog komiteta pri PS-u Vijeća Evrope i član Savjetodavnog komiteta za dodjelu Nobelove nagrade.

Na Općim izborima 2002. godine, sa 6.658 glasova izabrana je za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Četiri godine kasnije ponovo je izabrana na tu funkciju, ali sa 12.283 glasa – znatno više nego ranije.

Trenutno je prvi zamjenik predsjedavajućeg Komisije za vanjske poslove, član Zajedničke komisije za evropske integracije i član Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj.

Tokom 2009. godine bila je član Privremene komisije za pripremu prijedloga Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2011. godine.

Od 2006. godine obavlja funkciju alternativnog guvernera u Međunarodnom monetarnom fondu i funkciju predsjednika Savjeta eksperata Vanjsko-trgovinske komore BiH. Član je Odbora za ekonomske nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH te član Saveza ekonomista BiH.

Dobitnik je tri srebrene i zlatne značke Univerziteta u Sarajevu za uspjeh na studiju i Zlatne medalje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kairu. Tokom 2001. i 2002. godine, organizacija Biser ju je  proglasila  „Ženom godine“. Dobitnica je specijalnog priznanja “Privredna ličnost BiH” za doprinos u povezivanju privrede BiH sa svjetskom ekonomijom i diplome sa Bronzanom plaketom za naročiti doprinos razvoju i afirmaciji fakulteta u nastavno-naučnoj oblasti, povodom 50 godina postojanja i rada Ekonomskog fakulteta.

Od 1998. godine bila je poslanik u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta, a nakon toga ministrica vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Od 2002. godine je poslanik u Predstavničkom domu državnog Parlamenta, gdje je tri puta zaredom osvajala mandat.

Na izborima 2014. godine kandidovala se ponovo za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH. Nije osvojila dovoljan broj glasova, ali je dobila kompenzacijski mandat.

Izvor: cin.ba