Hidroelektrane

| Partija: | Oblast:

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• izgradnja (…) hidroelektrana Vranduk, Janjići, Kovanići, Vrilo, Kablić i Mokronoge,

Obrazloženje

U prve dvije godine rada, Vlada FBiH vršila je određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

HE Vranduk

Vlada FBiH u tehničkom mandatu donijela je, na 148. sjednici, 12.01.2015. godine, Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta „Obnovljiva energija HE Vranduk” u iznosu od 37.500.000 eura za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Kredit je s rokom otplate od 25 godina i uz mogućnost odgode plaćanja prve rate do šest godina. Saopšteno je da su donošenjem ove odluke stvoreni uvjeti za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a potom i Podugovora između FBiH i Elektroprivrede BiH, te da će Odluka biti dostavljena Parlamentu FBiH na usvajanje.

Prema informacijama Elektroprivrede BiH, potpisan je Ugovor za izgradnju HE Vranduk, između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Joint Venture STRABAG AG Austrija/ Končar – inžinjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska (KONČAR – KET). U toku su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta, izrada projektne dokumentacije, proizvodnja, isporuka i montaža opreme, izvođenje građevinskih radova, testiranje i puštanje u pogon postrojenja i dr. Predstoje aktivnosti na ispunjavanju uvjeta urbanističke saglasnosti i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

HE Janjići

Prema informacijama Elektroprivrede BiH, za HE Janjići završena je Studija izvodljivosti, u toku je javna rasprava o Studiji o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole, a predstoje aktivnosti na odobravanju Idejnog projekta i Studije utjecaja na okoliš.

HE Kovanići

Prema informacijama Elektroprivrede BiH, za HE Kovanići u toku su aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima, a predstoje aktivnosti na pripremi i podnošenju zahtjeva/samoinicijativne ponude s ciljem dobijanja koncesije. U prvoj godini mandata, Vlada FBiH nije razmatrala izgradnju ove hidroelektrane na svojim sjednicama.

HE Vrilo, Kablić i Mokronoge

U prvoj godini mandata, Vlada FBiH nije razmatrala izgradnju ovih hidroelektrana na svojim sjednicama, niti se one nalaze na listi projekata Elektroprivrede BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi