Brza cesta Stolac-Neum

| Partija: | Oblast:

S ciljem poboljšanja i unapređenja transportne i komunikacijeske infrastrukture zalagat ćemo se za:• izgraditi brzu cestu Stolac-Neum

Obrazloženje

U prve dvije godine rada, aktivnosti Vlade FBiH na ispunjavanju ovog obećanja su započete, ali nisu nastavljene.

JP Ceste Federacije BiH objavilo je u januaru 2016. nacrt Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za dionicu Neum-Stolac. Prema ovom dokumentu, izgradnja dionice Neum-Stolac, u ukupnoj dužini od 38,2 km, dio je projekta izgradnje nove magistralne ceste M17.3 Buna-Neum, koji je dio financiranja projekta Modernizacije magistralnih cesta Federacije Bosne i Hercegovine. FBiH je za potrebe projekta Modernizacije magistralnih cesta aplicirala za dobivanje kreditnih sredstava od Europske Investicijske banke (EIB) i Svjetske banke (WB) u ukupnom iznosu od 103,38 milijuna EUR. Navedeni projekt se sastoji od nekoliko manjih i srednjih investicijskih planova, uključujući rehabilitaciju i nadogradnju cesta, poboljšanja cestovne sigurnosti, jačanje institucija i podrške i provedbi projekta. nadogradnje, intervencije cestovne sigurnosti, institucionalno jačanje i podršku provedbi.

Vlada FBiH u tehničkom mandatu donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans plana poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu, na 142. sjednici, održanoj 04.12.2014. Rebalansom je, između ostalog, predviđeno da se planirana, a neutrošena sredstva za redovno održavanje – dio zimske službe, preusmjere na redovno održavanje, a dio na projekt Neum – Stolac. Vlada FBiH je na istoj sjednici usvojila Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 30.9.2014. godine i naložila JP Ceste FBiH da nastavi sa poduzetim aktivnostima u cilju ubrzanja poslova eksproprijacije i izvođenja radova na preostalom projektu izgradnje magistralne ceste M-4 Doboj – Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica “Kreka”) – petlja Šićki Brod, dužine 4,8 kilometara, kao i da okonča izgradnju ceste M-17.3 Neum – Stolac, na dionici Kiševo -Broćanac, te o tome pripremi konačni izvještaj.

Na 7. sjednici 14.5.2015, Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednog 50 miliona eura. Prijedlog ugovora utvrđen je na 30. sjednici Vijeća ministara, održanoj 9.11.2015. godine, a Predsjedništvo BiH je prihvatilo sporazum za Ugovor o finansiranju na 16. sjednici, održanoj 2.12.2015. godine.

Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH je 18.12.2015. najavilo da se početak izgradnje ove ceste očekuje u proljeće 2016.

Na 40. sjednici, 12.02.2016, Vlada FBiH dala je suglasnost na Plan poslovanja JP Ceste Federacije BiH za 2016. godinu. Najavljeno je da je planom predviđena revizija glavnog projekta ceste Neum-Stolac i izrada projekta za tunel “Žaba” na ovoj cesti.

Na 45. sjednici, 18.03.2016, Vlada FBiH podržala je inicijativu JP Ceste Federacije BiH da za sanaciju šteta nakon poplava i za modernizaciju magistralnih cesta u FBiH budu osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 65 miliona eura. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ceste Federacije BiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje predstavnike. Najavljeno je da će konačna odluka o zaduženju biti donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi