Ne postoji “automatsko” knjiženje imovine na FBiH

Analiza portala raskrinkavanje.ba pod nazivom “Lažna uzbuna oko oduzimanja zemljišta i nekretnina u FBiH” bila je povod da ocjenimo (ne)istinitost izjave jednog od predstavnika RS u Ministrstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, vezano za navodno oduzimanje nekretnina pripadnicima srpske nacionalnosti i knjiženje tih nekretnina na Federaciju BiH.

Naime, krajem prošle godine, lančanom reakcijom, mediji u Sbiji i Republici Srpskoj prenijeli su vijest o “oduzimanju srpskog zemljišta” u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dodatno je potpirio neistinite navode medija.

U FBiH poslije šest mjeseci, ako se niko ne javi, oni upisuju na državu i onda se taj neko čija je imovina upisana na državu može žaliti i putem suda i uz plaćanje svih troškova tražiti povrat te imovine i dokazivati vlasništvo.

(Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, 05.12.2017.)

Jovićeve tvrdnje, koje se odnose se na rokove za prijavljivanje imovine, i navodno postupanje nadležnih institucija u slučajevima kada ti rokovi isteknu nisu tačne, jer ukoliko osoba nije na vrijeme saznala da je raspisan poziv za prijavu imovine, istu može prijaviti u roku od godinu dana od trenutka raspisivanja poziva:

Sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini se pozivaju da pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu. Na zahtjev osobe koja tvrdi da može zahtijevati određeno pravo, rok će biti produžen najmanje za 90 narednih dana, kako bi im bilo omogućeno pribavljanje potrebnih dokaza.

Osobe koje nisu bile u mogućnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini, u skladu sa odredbom stava 3. točka 4. članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama.

(Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 06.12.2017.)

Zakon o zemljišnim knjigama FBiH propisuje da se uspostavljanje zemljišnih knjiga, u slučaju da se vlasnik/ca ne prijavi u predviđenom roku, u skladu sa članom 64, Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, vrši na osnovu postojećih dokaza, tjs. nakon službene provjere i istraženog činjeničnog stanja. Dakle, ne postoji sistem automatizma po kojem se nekretnine mogu “upisati na državu”, jer zakon isključuje bilo kakvu mogućnost upisa nekretnine na državu ako u postojećim evidencijama zemljišne knjige i/ili katastra država nije bila upisana kao vlasnik ili posjednik, i ako od strane zemljišno knjižnog referenta koji vrši uspostavu zemljišne knjige nije utvrđena kao vlasnik u skladu s člankom 69. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH.

Nakon spornih izjava oglasila se i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, i u “Obavijesti građanima Bosne i Hercegovine” pojasnila poziv za registraciju nekretnina raspisani u sklopu provođenja Projekta registracije nekretnina, naglašavajući pri tome da se ove aktivnosti provode još od septembra 2013. godine, a sa ciljem usklađivanja podataka između zemljišnih knjiga i katastara.

U cijeloj priči oko uknjižbe nekretnina na teritoriji FBiH aludiralo se i na neregularnosti prilikom oglašavanja, odnosno da se javnost, prilikom usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, obavještava jedino kroz “Službeni glasnik” ili kroz javni oglas u lokalnim novinama “koje su Srbima izbjeglim iz FBiH nedostupne”. Ove indicije, takođe, nisu tačne.

Oglas, osim u elektronskim medijima, obavezno se objavljuje i na oglasnoj ploči nadležnog suda.

Uspostava zemljišne knjige se pokreće objavljivanjem oglasa nadležnog općinskog suda o najavi uspostave zemljišne knjige. Ovaj oglas se, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, objavljuje u Službenom glasniku BiH, Službenim novinama FBiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini. Pored Zakonom propisane objave, dodatno se vrši objava oglasa jedanput dnevno u periodu od sedam dana na radio stanicama BH radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS i RSG, kao i na jednom portalu koji je najčitaniji za područje za koji se objavljuje oglas.

(Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 06.12.2017.)

Za svoje izjave o rokovima za prijavljivanje imovine, i postupanje nadležnih institucija u slučajevima kada ti rokovi isteknu Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, i jedan od aktera izazivanja “lažne uzbune” od Istinomjera dobija ocjenu neistinito.

 

(Istinomjer.ba)

Klirinški dug uplaćen Federaciji BiH nije otišao u infrastrukturne projekte

Još prije nego su sredstva uplaćena, premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić u par navrata izjavio je da će novac od...

Sjednica Narodne skupštine RS bez Adama Šukala

Poslanik Adam Šukalo na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 03.07.2018. godine na kojoj se između ostalog raspravljalo o “izvještaju Anketnog odbora formiranog Odlukom Narodne...BiH od sada može izvoziti sve vrste mlijeka i mliječnih proizvoda u EU

Sredinom jula ove godine ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović izjavio je kako resorno ministarstvo i Kancelarija za veterinarstvo BiH vode intenzivne, završne pregovore,...