Za godinu dana ispunjena dva obećanja

Za godinu dana rada, Vlada FBiH uspjela je ostvariti značajniji progres u ispunjavanju tek 7 (2%) predizbornih obećanja stranaka koje su je formirale. U slučaju Vijeća ministara BiH, taj rezultat je brojčano lošiji, ali procentualno nešto bolji (4 obećanja, to jest 3% ukupnog broja).

Vijece-ministara

Procenat obećanja u kojima nije ostvaren nikakav, ili je ostvaren mali napredak, također je sličan na oba nivoa vlasti, te se na nivou FBiH radi o 81% obećanja sa slabom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata, dok ih je na državnom nivou 79%. Ostala obećanja nalaze se u kategoriji srednje vjerovatnoće ispunjenosti do kraja mandata.

U prvoj godini aktuelnog mandata, već je došlo do promjena u sastavu koalicija stranaka koje su formirale izvršnu vlast na nivou Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u mandatu 2014-2018. Nakon izlaska DF-a iz Vlade FBiH i Vijeća ministara, te ulaska SBB-a u sastav Vlade Federacije BiH, ukupan broj predizbornih obećanja stranaka koje obnašaju vlast na federalnom nivou je 362, dok ih je na državnom nivou 113. S obzirom da na državnom nivou još nije imenovan ministar iz SBB-a, ispunjenost obećanja ove stranke koja se odnose na taj nivo nije praćena u prvoj godini mandata.

Pogledaju li se pojedinačni rezultati stranaka na vlasti, može se zaključiti da se dosadašnji rad Vlade FBiH i Vijeća ministara najviše “poklopio” sa izbornim programom SDA, jer je ovo jedina od pet praćenih stranaka koja je uspjela zabilježiti obećanja sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti na oba nivoa vlasti (3% na federalnom i 8% na državnom nivou). Pored SDA, samo još SBB ima obećanja u ovoj kategoriji (2% na entitetskom nivou).

U odnosu na pojedine oblasti djelovanja izvršne vlasti, najbolji rezultat u ispunjavanju predizbornih obećanja zabilježen je u oblasti ekonomije na državnom nivou. U ovoj oblasti dato je ukupno 30 obećanja, od čega se 10% nalazi u kategoriji velike vjerovatnoće ispunjavanja do kraja mandata, uključujući i jedno ispunjeno obećanje SDA, o uvođenju standarda Euro-4 za uvoz automobila u BiH. Na državnom nivou i dalje nedostaju ključne strategije u oblastima energetike i poljoprivrede, ali je zabilježen progres u oblasti infrastrukture, gdje je usvojena Okvirna saobraćajna politika BiH za period 2015. – 2030. Na nivou FBiH, određeni broj obećanja iz oblasti ekonomije, većinom iz podoblasti investicija i poslovne klime te finansijske i fiskalne politike se poklapa sa ciljevima Reformske agende za BiH, no do sada je realizovan samo mali dio akcionog plana za njeno provođenje. Vlada je ostvarila značajan progres u ispunjavanju obećanja SDA o rastu GDP-a od 2,5% godišnje pošto je u IV kvartalu 2015. godine njegova stopa realnog rasta iznosila 2,4 %. Vlada FBiH je provodila aktivnosti i na jačanju finansijske discipline pa je tako u 2015. godini Porezna uprava ostvarila veću naplatu javnih prihoda za 8,12 posto nego u 2014.godini. Jačanje finansijske discipline također je bilo obećanje SDA.

Zanimljivo je da nijedna partija na vlasti nije imala obećanja koja se odnose na privatizaciju, što u prethodnim mandatima nije bio slučaj.

U oblasti pravne države, dato je ukupno 23 obećanja na federalnom i 13 na državnom nivou. Od ukupno 36 obećanja za oba nivoa vlasti, samo četiri su ocijenjena kao započeta, to jest nalaze se u kategoriji srednje vjerovatnoće ispunjenosti do kraja mandata. Među njima su usvajanje Strategije i Akcionog plana BiH za borbu protiv korupcije 2015 – 2019, te donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Kada je u pitanju federalni nivo vlasti, Vlada FBiH je napravila pozitivan pomak u vidu utvrđivanja Nacrta zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, sistemskom zakonu kojim se reguliraju sva pitanja iz radno-pravnog statusa policijskih službenika, koja dosad nisu bila uređena ili su bila neprecizna.

U oblasti obrazovanja, nauke i sporta, od ukupno 59 obećanja datih na oba nivoa vlasti, započeto je tek 7, dok se na ostalih 52 nije radilo ništa u proteklih godinu dana, te se nalaze u kategoriji slabe vjerovatnoće za ispunjenost do kraja mandata. Još je lošija situacija u oblasti državnog uređenja na nivou Federacije BiH, u kojoj su vladajuće partije dale ukupno 16 obećanja, od kojih nijedno nije ni započeto. Ovdje se ističe obećanje o uvođenju E-uprave, posebno obećanje SDA o 20 elektronskih usluga za građane od kojih još nijedna nije uvedena. Ni u pogledu reforme javne uprave nije bilo napretka, iako je ona istaknuta i kao jedan od prioriteta u Reformskoj agendi koju su usvojila oba nivoa vlasti. Na državnom nivou, u ovoj oblasti ispunjeno je jedno obećanje koje se odnosi na ukidanje naknada u komisijama ( u novembru 2015. godine usvojen je Zakon o plaćama i naknadama, kojim se ukidaju naknade za rad u upravnim, nadzornim odborima i drugim tijelima ukoliko se obavljaju za vrijeme radnog vremena). U ostalih 20 obećanja u ovoj oblasti nije zabilježen napredak, uključujući i godinama ponavljana obećanja o rješenju za presudu Sejdić i Finci i rješavanje pitanja Grada Mostara. U oblasti spoljne politike, osam od ukupno 33 obećanja ocijenjeno je započetim, uglavnom onih koja se odnose na EU integracije, dok za obećanja koja se odnose na ulazak u NATO nije bilo pomaka.

U oblasti socijalne politike, na federalnom nivou dato je 93 obećanja, od čega je u 6 ostvaren značajniji napredak. Ova obećanja uglavnom se odnose na aktivnosti koje su vršilei prethodne vlade, poput nastavka funkcionisanja Fondacije za stambeno zbrinjavanje boraca, te na prve korake u dugo najavljivanoj reformi penzionog sistema. Najupečatljivije prekršeno obećanje u ovoj oblasti je obećanje SDA o izmjenama Zakona o radu i kolektivnog ugovora uz poštivanje principa socijalnog dijaloga, budući da je novi Zakon o radu FBiH usvojen uz proteste sindikata i u hitnoj proceduri koja se pokazala i neustavnom, te da je Vlada FBiH na dogovor sinikata i poslodavaca o novom kolektivnom ugovoru reagirala ukidanjem reprezentativnosti Udruženju poslodavaca. U oblasti zdravstva, započeto je samo jedno od 16 obećanja, koje se ondosi na revidiranje esencijalnih lista lijekova u FBiH, što je urađeno dva puta u dosadašnjem trajanju mandata. Obećanja HDZ BiH o zdravstvenoj zaštiti za sve osobe u Federaciji BiH i obećanje SDA o jedinstvenom obuhvatu osiguranika na cijelom području FBiH nisu ni započeta.

Sveukupno, dosadašnji rezultati Vlade FBiH i Vijeća ministara na ispunjavanju predizbornih obećanja u prvoj godini aktuelnog mandata kreću se u istim okvirima kao i u prethodna dva mandata koja je pratio Istinomjer, a koji nikada nisu prešli 5% ispunjenosti na kraju mandata. Iako se u nekim oblastima, poput EU integracija, može govoriti o boljim rezultatima nego u prethodnom mandatu, na osnovu slabog rezultata u ostalim oblastima može se zaključiti da ni usvajanje Reformske agende ni podnošenje aplikacije za kandidatski status u EU nije bilo praćeno nikakvim suštinskim reformama koje bi dovele do većeg progresa u ispunjavanju predizbornih obećanja partija na vlasti. Tome je svakako doprinijela i činjenica da se sastav parlamentarnih većina i izvršne vlasti promijenio i prije isteka prve godine mandata, čime je, ponovo, nastavljena isuviše dobro poznata praksa nestabilnih koalicija i stranačkih sukoba koji se neminovno odražavaju na funkcionisanje vlasti.

(Istinomjer.ba)

Zima stiže, a rješenje za smještaj migranata još se traži

Rješavanje problema smještaja sve većeg broja migranata u BiH obećava se još od proljeća ove godine, a do danas je...

SDA i HDZ dosljedni ranijim izbornim programima, SNSD bez programa

Na proteklim Općim izborima najveći broj glasova ponovo su ovojile iste političke partije koje su bile na vlasti u protekle 4 godine na gotovo svim nivoima vlasti u BiH. Povjerenje birača SDA, HDZ i...


Vlada FBiH se ponovo zadužila putem aukcije vrijednosnih papira

Iako je premijer FBiH, Fadil Novalić krajem septembra rekao da će Vlada FBiH otkazati planirane aukcije vrijednosnih papira, u utorak 16. oktobra, na sarajevskoj berzi uspješno je okončana aukcija...