Federalni revizori po prvi put u posjeti budžetskim korisnicima

Iako bi revizija državnih institucija i javnih preduzeća trebala biti redovna i kontinuirana procedura, kako u Federaciji BiH, tako i cijeloj državi, to ipak nije slučaj. Federalni Ured za reviziju institucija najavio je da će u 2017. godini obaviti finansijsku reviziju korisnika budžeta FBiH (gradova, općina, zavoda, fondova, agencija, javnih preduzeća), a u vezi sa utroškom Budžeta za 2016. godini. 

 

Od svih vrhovnih institucija za reviziju u BiH, Ured za reviziju institucija u FBiH ima najšire nadležnosti u smislu vršenja finansijske revizije, i to više od 2.000 subjekata.

(Ured za reviziju institucija, 29.03.2017.)

Bez obzira na pomenute ovlasti i obaveze, uvidom u Godišnji plan rada Ureda primjetno je da finansijska revizija nekih općina nikada nije vršena. Javnosti su također dobro poznati problemi sa javnim preduzećima poput ZOI 84, Đurđevik, Coming, a da se loše poslovanje prećutno odobravalo dokazuje i činjenica da neka od ovih preduzeća, cijelu deceniju, ili nikada nisu posjećivali državni revizori.

Ako se uzme u obzir da revizija navedenih subjekata nije vršena deset godina ili više, odnosno nikada, ukupna nerevidirana sredstva iznose više od osam milijardi KM.

(Ured za reviziju institucija, 29.03.2017.)

Državni revizori, u skladu sa planom za 2017. godinu, trebali su do 30.09.2017. godine provjeriti i sačiniti konačne Izvještaje o tome da li su budžetski korisnici i javna preduzeća namjenski utrošili sredstva od oko 4 milijarde KM iz federalnog budžeta za 2016. godinu.

Uvidom u objavljivane Izvještaje moglo se zaključiti da su revizori, u skladu sa predviđenom dinamikom, izvršavali najavljene i planirane obaveze. Revidirana su i javna preduzeća ZOI 84 i JU Coming, u kojima revizija nije izvršena čak 10 godina.

Objava revizorskih izvještaja za 2016. godinu je kontinuiran proces, koji je počeo početkom šestog mjeseca 2017. godine. Planirani rok u skladu sa Godišnjim planom i programom Ureda za reviziju, je 30.09.2017. godine.

(Mia Buljubašić, Viši revizor za međunarodnu saradnju i komunikacije, 28.07.2017.)

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, u najavljenom roku, je izvršio sve planirane finansijske revizije za 2016. godinu, ukupno 73. Revidirana su 72 subjekta u Federaciji BiH, te je izvršena i finansijska revizija Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu.

Struktura revidiranih subjekata je sljedeća: 33 korisnika Budžeta FBiH, 12 gradova i općina, 17 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova, 10 javnih preduzeća i Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu koji predstavlja konsolidovani izvještaj za ukupno 61 instituciju FBiH.

Svi konačni Izvještaji su dostavljeni revidiranim i drugim nadležnim institucijama, te nakon prijema istih su sukcesivno objavljeni na web stranici Ureda za reviziju.

(Mia Buljubašić, Viši revizor za međunarodnu saradnju i komunikacije, 02.10.2017.)

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu ukupni ostvareni rashodi i izdaci iznosili su 2.288.784.801 KM. Ukupni rashodi i izdaci 33 korisnika Budžeta FBiH (od kojih je za 19 obavezne revizija) u 2016. godini iznosili su 2.150.204.834 KM. Ostvarenim prihodi i primici 12 gradova i općina u prošloj godini iznosili su 64.202.918 KM, a 17 zavoda, fondova, agencija i javnih ustanova ostvarilo je prihode u iznosu od 860.340.957 KM. 10 javnih preduzeća ostvarilo je  prihode u iznosu od 280.343.676 KM.

Ured za reviziju institucija FBIH, na čelu sa generalnim revizorom Dževadom Nekićem, od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Hoće li Dodik ići do kraja sa kandidaturom za Predsjedništvo BiH?

U proteklom periodu bili smo svjedoci Dodikovog “nećakanja” o mogućoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH, i datumu...

Igor Crnadak

Primjereno ili nije?

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ima različit pristup kada je komentarisanje izjava članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine u pitanju.   U intervjuu koji je ministar...


Koliko bi zarađivao Milorad Dodik da je “sankciju za neistine” primjenio na samog sebe?

Milorad Dodik je sankcionisao Ramiza Salkića zbog “iznošenja notornih neistina”. Istovremeno, sam Dodik je u prošloj godini od “Istinomjera” 14 puta dobio ocjenu “neistinito” za izjave koje je davao...