Ekonomija na polovini mandata: Šta je obećano, a šta urađeno

U izbornim programima političkih stranaka najviše prostora uvijek zauzimaju obećanja koja se odnose na ekonomiju. Njihovom ispunjavanju se, međutim, ne posvećuje ni približno jednaka pažnja.

Vlada FBiH i Vijeće ministara BiH ušli su u treću godinu mandata 2014-2018, a stranke koje su formirale ova tijela do sada su uspjele postići iole značajnije rezultate u ispunjavanju tek 9,5% svojih predizbornih obećanja – 9% na entitetskom, te 10% na državnom nivou.

U oblasti ekonomije, na entitetskom nivou rezultat za prve dvije godine mandata lošiji je nego ukupan rezultat Vlade FBiH, jer se svega 2% obećanja vladajućih stranaka (SDA, HDZ i SBB) nalazi u kategoriji velike vjerovatnoće da će biti ispunjena do kraja mandata. U ovoj oblasti data je skoro polovina ukupnog broja obećanja na nivou FBiH (167 od 364), od čega je značajniji rezultat postignut tek u 3 obećanja, započet je rad na 46 obećanja, a u 118 nije bilo nikakvog napretka.

U odnosu na prvu godinu mandata Vlade FBiH, čak i to predstavlja određeni napredak, budući da je do aprila 2016. godine federalna vlada uspjela započeti rad na samo 21% obećanja, samo jedno (0,6%) je zabilježilo značajniji napredak, dok je skoro 79% ostalo u potpunosti nezapočeto.

Zanimljivo je da je na nivou BiH postignut bolji rezultat u oblasti ekonomije, gdje je 15% (6 od 39) obećanja stranaka na vlasti (SDA, SBB, HDZ, SDS, PDP) pozitivno ocijenjeno, a zabilježena su i dva ispunjena obećanja. Oblast ekonomije je, tako, iznad prosjeka u ukupnoj ocjeni rada Vijeća ministara BiH u prve dvije godine mandata. Procentualno, u odnosu na prvu godinu mandata, postignut je napredak samo u broju započetih obećanja, to jest obećanja sa srednjom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata (rast sa 17% na 18%).

 

Najviše obećanja u ovoj oblasti odnosi se na sektor poljoprivrede, gdje su stranke na vlasti u FBiH dale ukupno 51 obećanje – (SDA 36, HDZ 11, SBB 4). U odnosu na prvu godinu mandata, pozitivno je ocijenjeno samo jedno obećanje SDA, koje se odnosi na usvajanje Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji u FBiH. Standardna obećanja o povećanju poticaja za poljoprivredu i dalje su nezapočeta, a nekoliko obećanja na kojima je u prvoj godini započet rad sada su ocijenjena zaustavljenim. Takva su, recimo, obećanja o reformi zemljišne administracije (do isteka druge godine mandata Vlade FBiH, formiranje najavljenog sektora za poljoprivredno zemljište u okviru ministartva nije razmatrano na sjednicama Vlade), te ona o većem ulaganju u stepen stručnosti u poljoprivredi i njenu modernizaciju (zastoj na usvajanju Strategije savjetodavstva u poljoprivredi i uspostavljanju centralne savjetodavne službe, gdje su zabilježene određene aktivnosti resornog ministarstva, ali bez “prolaska” na Vladi).

Jedno od najduže ponavljanih obećanja u ovoj oblasti odnosi se na usvajanje Zakona o šumama, čiji je nacrt konačno usaglašen i poslat u javnu raspravu, u kojoj je bio tokom februara i marta ove godine. Na državnom nivou, u obećanjima u oblasti poljoprivrede (7) nije bilo promjena u odnosu na prvu godinu mandata.

 

Druga oblast sa velikim brojem datih obećanja je infrastruktura, gdje je na entitetskom nivou dato 24, a na državnom 7 obećanja. Na nivou FBiH je u protekloj godini došlo do zastoja u brojnim obećanjima koja se odnose na cestogradnju i razvoj  željezničkog saobraćaja, te je u ovoj oblasti zabilježeno 5 zaustavljenih i čak 14 nezapočetih obećanja. Razlog tome je što, osim stagnacije u radu na izgradnji Koridora VC (osim u usvajanju planskih dokumenata i aktivnostima na sklapanju finansijskih aranžmana), stagniraju i manji projekti u kojima je već trebalo biti vidnih rezultata. Još se ne nazire izgradnja više puta najavljene ceste Neum-Stolac, dok još traje remont pruge Sarajevo-Bradina, koji je, prema najavama ŽFBiH, trebao biti gotov još u aprilu prošle godine. Ni u oblasti sigurnosti u saobraćaju (obećanje SDA) nije bilo napretka; naprotiv – broj saobraćajnih nesreća u FBiH se u odnosu na 2014. povećao za 2.167 godišnje i konstantno raste.

Na državnom nivou, međutim, podoblast infrastukture bilježi dva ispunjena obećanja (oba SDA), od kojih je jedno ispunjeno u protekloj godini, a odnosi se na usvajanje politike i strategije saobraćaja BiH. Intenzivirane su i aktivnosti na obećanoj revitalizaciji prometa Luke Brčko, za koju je ugovoren kredit za obnovu cestovnog i željezničkog pristupa i skladišnih kapaciteta, u vrijednosti od 10 miliona eura.

 

Jedna od zastupljenijih podoblasti je i energetika, u kojoj su vladajuće stranke dale 18 obećanja na federalnom i 6 na državnom nivou. U protekle dvije godine, nijedno obećanje u ovoj podoblasti na nivou FBiH nije zabilježilo nikakav značajan napredak. U odnosu na prvu godinu mandata, porastao je samo broj započetih obećanja – sa 3 na 6, zahvaljujući određenim aktivnostima Vlade FBiH na izradi energetske strategije, te osnivanju savjetodavnog  odbora i izmjenama Zakona o istraživanju nafte i plina. Konkretnog napretka u izgradnji brojnih najavljenih energetskih postrojenja ipak nema, uz izuzetak HE Vranduk. Na državnom nivou ni u ovoj oblasti nije bilo nikakvih promjena, osim što su joj pridodata obećanja SBB-a, koji je u Vijeće ministara BiH ušao prošle godine. No, obećanja ove stranke samo su se “pridružila” identičnim nezapočetim obećanjima SDA o kreiranju državne strategije, tj. zajedničke politike energetike BiH.

(istinomjer.ba)

Predizborne debate kao ogledalo političke kulture u BiH

I pored toga što su im na samom početku jasno predočena pravila ove debatne emisije, učesnici su ih često kršili....

Vlada FBiH neefikasna u ispunjavanju ciljeva iz Novalićevog ekspozea

Premijer Federacije BiH, Fadil Novalić funkciju je preuzeo 31. marta 2015. godine, kada je pred Parlamentom FBiH pročitao i svoj ekspoze u kom je dao osnovne smjernice rada Vlade FBiH u proteklom...

Društvene mreže “siva zona” predizborne političke promocije

Zvanična predizborna kampanja za predstojeće oktobarske izbore počinje 7. septembra, i u skladu sa Izbornim zakonom BiH, te propisima i pravilima Centralne izborne komisije BiH (CIK), tek od ovog...