Ispunjenost obećanja u mandatu 2010. - 2014. Pregledajte izvještaj

Ispunjenost obećanja na BiH nivou

Do kraja monitoringa, ispunjenost predizbornih obećanja svih partija koje učestvuju u vlasti na državnom nivou bila je nezadovoljavajući. Od ukupno 693 obećanja datih od strane partija koje su učestvovale u vlasti na državnom nivou, praćeno je 448 obećanja koja su se odnosila na ovaj nivo vlasti. Od svih obećanja, ispunjeno je njih 12, što čini tek 2,7% datih obećanja.  Djelimično je ispunjeno 19,7% obećanja, a neispunjeno čak 77,6% obećanja.

Pregledajte izvještaj

Ispunjenost obećanja po partijama - FBiH nivo

Ispunjenost obećanja partija na vlasti u FBiH u mandatu 2010-2014 je bio nezadovoljavajući. Od ukupno 843 obećanja, tek 20 je ispunjeno u potpunosti, što je 2% ispunjenih obećanja. Čak 410 obećanja koja su dale partije koje su činile vlast u FBiH u mandatu 2010. – 2014. nije ispunjeno tokom mandata, što čini 56% obećanja. Manjim dijelom je ispunjeno 146 (20%) obećanja, većim dijelom 19 (2%), dok je prekršeno 7 (1%) obećanja. Neutemeljena su bila 73 obećanja, dok je 108 obećanja dobilo samo ocjenu konkretnosti.

Pregledajte izvještaj

Ispunjenost obećanja po partijama - RS nivo

Do završetka monitoringa godine, progres u ispunjavanju predizbornih obećanja svih partija koje učestvuju u vlasti na nivou Republike Srpske bio je nezadovoljavajući. Partije koje formiraju vlast na nivou RS ukupno su dale 447 obećanja, od čega je ukupno praćeno 389 obećanja koja se odnose na entitetski nivo vlasti.
Partije koje su bile na vlasti u Republici Srpskoj u mandatu 2010. – 2014. ukupno su ispunile 16 obećanja, ili 4% svih datih obećanja. Nije ispunjeno 188 obećanja ili 48%.
Od partija koje su učestvovale u vlasti u Republici Srpskoj, najveći broj ispunjenih obećanja ima SNSD (14), te je procenat ispunjenosti obećanja ove partije 7%. SP RS i DNS imaju po jedno ispunjeno obećanje (1%).

Pregledajte izvještaj